Het bewonersinitiatief Lelystadwilglasvezel heeft haar eigen opdracht volbracht.

De geschiedenis van Lelystadwilglasvezel is begonnen omstreeks september 2010. Een grote rol bij het ontstaan van het bewonersinitiatief Lelystadwilglasvezel (vanaf nu kortweg LWG genoemd) was de kwaliteit, beschikbaarheid en keuzevrijheid van breedband internetdiensten voor huishoudens binnen de gemeente Lelystad.

Met name in de beginjaren heeft LWG onmiskenbaar een zeer actieve en belangrijke rol gehad in het beschikbaar komen van een toekomstvast glasvezelnetwerk in verreweg het grootste deel van de stad. En dat is een resultaat om bijzonder trots op te zijn. Graag willen we ter herinnering roepen hoe het is begonnen. In een aantal kleine pilot gebieden, waarvan de Landstrekenwijk het spits mocht afbijten, diende LWG een 30% van de huishoudens te overtuigen om voor glasvezel te kiezen. Deze keuze kon kenbaar worden gemaakt door een ondertekend contract van 1 van de 2 beschikbare providers. Deze eerste stap heeft ons grote hoofdbrekens, en de nodige zweet en tranen gekost. Ook is LWG instaat geweest om cruciale beslismomenten te beĆÆnvloeden. Het resultaat was er dan ook naar toen daadwerkelijk de eerste schop de grond in is gezet.

Vervolgens zijn er een 2 tal vervolg pilotgebieden geweest bestaande uit de wijken: Tjalk, Schoener, Botter en Lelystad-Haven en Hollandse-Hout. De rol van LWG is ook in deze fase zeer bepalend geweest, en zonder onze inspanningen was de uitrol van glasvezel met grote waarschijnlijkheid tot stilstand gekomen. Ook tijdens deze 2 pilot gebieden hebben we aangetoond dat de behoefte binnen Lelystad naar glasvezeldiensten economisch rendabel was. De aanleg van de betrokken wijken heeft tot ver in 2013 geduurd. Vanaf dat moment heeft LWG een andere rol aangenomen: zonder directe bemoeienis hebben we gevolgd hoe olievlek van de uitrol van glasvezel zich over de stad heeft verspreid. En met iedere wijk die extra werd aangesloten, nam de kans toe dat ook de overige wijken van glasvezel voorzien konden worden.

Er zijn nog een 2 tal cruciale momenten geweest waarbij we, zij het niet in het openbaar, van ons hebben laten horen. De eerste maal was toen het minimale benodigde percentage abonnementen in de wijk Batavia-Haven niet werd gehaald: de aanleg van glasvezel is in deze wijk dan ook niet uitgevoerd. Een tweede cruciaal punt in de verdere aanleg in de stad ligt in het domein van de techniek. Er was een zeer gerede kans dat na de aanleg van plusminus de helft van de stad, de verdere aanleg zou stoppen.

De huidige stand van zaken:

Het grootste gedeelte van de bebouwde kom van Lelystad is voorzien van een glasvezelnetwerk. Een aantal kleine gebieden binnen de bebouwing zijn niet aangesloten, en de achtergrond daarvan ligt - met uitzondering van Batavia-Haven - in het feit dat het voor de investerende marktpartijen vanuit economisch perspectief niet rendabel is om in die gebieden een glasvezel netwerk aan te leggen.

Bij de oprichting van LWG hebben we ons ingezet en hard gemaakt op de aanleg van het glasvezelnetwerk voor huishoudens. Deze keuze was gebaseerd op de beschikbare technologie van dat moment. Intussen zijn er alternatieve technologiƫn beschikbaar gekomen waarmee het kunnen afnemen van een breedbandige internetverbinding niet langer afhankelijk is van glasvezel. Hoge downloadsnelheden zijn intussen beschikbaar op de oude koper infrastructuur. En voor verreweg de meeste huishoudens voldoet deze beschikbare bandbreedte naar de huidige kennis en verwachting. Ook zijn er legio mogelijkheden op mobiele technologie beschikbaar.

En hoe nu verder?

Binnen de gemeentelijke grens van Lelystad zijn er nog verschillende gebieden die geen gebruik kunnen maken van breedband internet verbindingen. Deze gebieden zijn gefragmenteerd over de stad, en bestaan uit zakelijke gebieden (bijvoorbeeld industriegebieden en het gebied de Groene-Velden), (delen) van resterende woonwijken en het buitengebied. De doelstelling van LWG is van meet af aan gericht geweest op huishoudens en woongebieden, en daar passen de voornoemde gebieden niet in.

De rol van LWG kan op basis van voorgaande constatering als voltooid worden beschouwd.

Een groot dankuwel!

Dan rest op deze plek een welgemeend dankwoord aan allen die actief hebben bijgedragen aan het succes van LWG. Zonder namen te gaan noemen is de ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat, zij het met wat vallen en opstaan, uitstekend geweest in woord en daad. Reggefiber heeft een uitgestoken hand geboden, die we enthousiast hebben aangegrepen. De providers van het eerste uur, waaronder het intussen niet meer bestaande Lijbrandt. Centrada. Zeker mag ook basisschool de Tjotter niet ontbreken voor alle gastvrijheid voor de gehouden informatieavonden en inschrijfzaterdagen.

De grootste dank gaat echter uit naar alle huishoudens in Lelystad die de keuze hebben gemaakt voor een abonnement bij een glasvezelprovider. Enkel door deze contracten is het resultaat behaald. Ontzettend dank voor uw geduld, en het incasseren van alle informatie en reclameuitingen.

Lelystad, april 2016.
Bewonersinitiatief Lelystadwilglasvezel